Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wersja polska English version

Aktualności

 
2016-12-29

Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe
w Poddębicach

Urząd Gminy
w Pęczniewie

Urząd Gminy
w Wartkowicach

Urząd Gminy
w Zadzimiu

 

ul. Łęczycka 16,

99-200 Poddębice

 

ul. Głowna 10/12, 99-235 Pęczniew

ul. Legionów Polskich 1,

99-220 Wartkowice

(Budynek komunalny
Urzędu Gminy
w Wartkowicach)

 

Zadzim 44,

99-232 Zadzim

Poniedziałek

8.00-12.00

9.00-13.00

 

 

Wtorek

8.00-16.00

 

 

 

Środa

8.00-16.00

 

 

 

Czwartek

8.00-12.00

 

8.00-12.00

 

Piątek

8.00-12.00

 

 

8.00-12.00

 

HARMONOGRAM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

NA TERENIE POWIATU PODDĘBICKIEGO

w 2017 r.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:

 1. osoby, które nie ukończyły 26 lat
 2. osoby, które ukończyły 65 lat

Warunkiem uzyskania pomocy jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

         3. osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej

 

Kryteria dochodowe obowiązujące od dnia 1 października 2015 roku, ustalone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku wydanym na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

a) dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 634 zł brutto,

b) dla osoby w rodzinie - w wysokości 514 zł brutto.

Warunkiem uzyskania pomocy jest przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej.

       4. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny

Warunkiem uzyskania pomocy jest przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny.

Prawo do posiadania Karty, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę,
w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18-go roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25-go roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki;

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

        5. weterani, kombatanci

 

Warunkiem uzyskania pomocy jest przedłożenie ważnej legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego, w przypadku kombatantów – zaświadczenia, o którym mowa
w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach.

           6. osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty

Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie pisemnego oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w wyżej cytowanym przepisie. Osoba uprawniona składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

          7. osoby, które są w ciąży

Warunkiem uzyskania pomocy jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciąże.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 3. pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 1. prawa pracy,
 2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 3. prawa cywilnego,
 4. spraw karnych,
 5. spraw administracyjnych,
 6. ubezpieczenia społecznego,
 7. spraw rodzinnych,
 8. związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
 9. prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

 
Emilia Antczak

Zadaj pytanie Wójtowi
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria zdjęć
Interaktywny plan miasta
Pogoda
Rozkład jazdy
Mikroporady
WFOŚiGW
epuap
Fundacja Prym
LGD PRYM
RLGD
RPO_WL
Gminna Biblioteka Publiczna
ZGN
RCL
Re-Turn
Adoptuj Psa ze schroniska
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@   zarządzane przez: CMS - SPI
Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: 043 6785105, fax: 043 6785105, email: urzad@wartkowice.pl, http://www.wartkowice.pl