Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wersja polska English version

Zamówienia Publiczne

 
2017-05-25

PRZETARG NIEOGRANICZONY- "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: KIKI, GRABISZEW, MRÓWNA, WÓLKI"

Stary Gostków, dnia 25 maja 2017r.

ZP.271.05.2017

WYKONAWCY

KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

 

Dotyczy: ogłoszonego przez Gminę Wartkowice postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kiki, Grabiszew, Mrówna, Wólki” - ogłoszenie nr 68876 - 2017 z dnia 2017-04-19 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Wartkowice informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – zwaną dalej „uPzp”, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez

 

"Instal-System" Roman Torzewski

Rodrysin 6A, 99-200 Poddębice

 

Cena wybranej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: 197361,51 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt jeden groszy).

Udzielony okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 5 lat.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ: cena (60%), gwarancja jakości (40%).

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją
wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

Nr oferty

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

PRZYZNANA PUNKTACJA W KRYTERIUM

RAZEM

CENA

GWARANCJA JAKOŚCI

1

Instal-System Roman Torzewski

Rodrysin 6A, 99-200 Poddębice

60

40

100

2

Instalatorstwo Sanitarne i C.O.

Budowa Sieci Wod-Kan Sławomir Poński

ul. Burskiego 5, 95-060 Brzeziny

39,03

40

79,03

3

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "JAN-POL" s.c. Mróz Jan, Więckowski Jan, Brych Ewa, Mierzejewska Magdalena

ul. Łaska 58A, 98-220 Zduńska Wola

57,3

40

 

97,3

 

4

„WODNER II” Kazimierz Żurawski

Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice

48,21

40

88,21

5

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EKOINŻBUD Piotr Peraj – lider

ul. Targowa 54, 99-210 Uniejów

oraz

„EVECO” Ewa Peraj - partner

ul. Struga Andrzeja 35 lok.14, 90-631 Łódź

50,67

40

91,67

 

Gmina Wartkowice zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono ofert i nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Gmina Wartkowice jednocześnie zawiadamia Wykonawcę, iż umowa na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego może być zawarta najwcześniej w dniu 31 maja 2017r.

Niniejsze zawiadomienie zamieszczone zostało na stronie internetowej (www.wartkowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Stary Gostków, dnia 04 maja 2017r.

ZP.271.05.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kiki, Grabiszew, Mrówna, Wólki” - ogłoszenie nr 68876 - 2017 z dnia 2017-04-19 r.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 250.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Zestawienie ofert zawiera poniższa tabela.

NR OFERTY

(zgodnie z godz. złożenia oferty)

FIRMA I ADRES WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY
W TERMINIE

CENA OFERTOWA

(w PLN)

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

OKRES GWARANCJI

(w latach)

WARUNKI PŁATNOŚCI ZAWARTE
W OFERTACH

1

Instal-System Roman Torzewski

Rodrysin 6A

99-200 Poddębice

197361,51

45 dni

5

- rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie fakturami częściowymi, po wykonaniu określonych robót, ustalonych w protokole rzeczowo-finansowym potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lecz nie więcej niż 50 % wartości zamówienia. Pozostałe 50% należnego wynagrodzenia uregulowane zostanie po dokonaniu odbioru końcowego i przekazaniu do eksploatacji.

- Wykonawca wystawi za wykonane roboty fakturę w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji.

- w przypadku robót, w których uczestniczyli podwykonawcy i ich dalsi podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem faktury dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty na rzecz podwykonawcy i ich dalszych podwykonawców. Wraz z fakturą Wykonawca składa dowody zapłaty potwierdzające, że Wykonawca dokonał zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

- zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz w/w dowodami zapłaty.

2

Instalatorstwo Sanitarne i C.O.

Budowa Sieci Wod-Kan Sławomir Poński

ul. Burskiego 5

95-060 Brzeziny

303399,72

5

3

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe s.c. Mróz Jan, Więckowski Jan, Brych Ewa, Mierzejewska Magdalena

ul. Łaska 58A

98-220 Zduńska Wola

206654,44

5

4

„WODNER II” Kazimierz Żurawski

Ner Kolonia 22

99-220 Wartkowice

245632,76

5

5

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EKOINŻBUD Piotr Peraj – lider

ul. Targowa 54

99-210 Uniejów

oraz

„EVECO” Ewa Peraj

- partner

ul. Struga Andrzeja 35 lok.14

90-631 Łódź

233700,00

5

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

_______________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 68876 - 2017 z dnia 2017-04-19 r.

___________________________________________________________________________________________________________________

Do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.05.2017

Załączniki 1 i 3-8

Załącznik 2 - Dokumentacja projektowa

Załącznik 9 - Umowa

Anita Kacprzak

Zadaj pytanie Wójtowi
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria zdjęć
Interaktywny plan miasta
Pogoda
Rozkład jazdy
Mikroporady
WFOŚiGW
epuap
Fundacja Prym
LGD PRYM
RLGD
RPO_WL
Gminna Biblioteka Publiczna
ZGN
RCL
Re-Turn
Adoptuj Psa ze schroniska
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@   zarządzane przez: CMS - SPI
Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: 043 6785105, fax: 043 6785105, email: urzad@wartkowice.pl, http://www.wartkowice.pl