Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wersja polska English version

Aktualności

 
2017-04-19

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji kolonii letnich dla dzieci i młodzieży

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wartkowice
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez
powierzenie organizacji kolonii letnich dzieci i młodzieży
z rodzin zagrożonych patologią społeczną

 

I. Rodzaj zadania

Organizacja kolonii letnich z programem profilaktycznym dla 8 dzieci z gminy Wartkowice. Zadanie jest realizowane w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania wymienionego zadania wraz z udzieleniem dotacji.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy).

 

III. Zasady przyznawania dotacji

1.Zasady przyznania dotacji określają:

1) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948; z 2017 r. poz. 573);


2) uchwała nr XXV/173/2016 Rady Gminy Wartkowice z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wartkowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok.


2. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.:

1) organizacje pozarządowe;

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
4) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 176, 1170 i 1171), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

3. Decyzje o przyznaniu podmiotowi dotacji na realizację zadania podejmuje Wójt po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, którą powołuje w drodze zarządzenia.

4. Od decyzji Wójta Gminy Wartkowice w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
5. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętych decyzjach.

6. Informację o wyborze ofert i udzieleniu dotacji ogłasza się poprzez zamieszczenie jej:

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy Wartkowice (www.wartkowice.pl);
2) w Biuletynie Informacji Publicznej;
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wartkowice.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Wypoczynek musi być zorganizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

2. Uczestnikami kolonii z programem profilaktycznym będzie grupa 8 dzieci w wieku 10-16 lat z terenu gminy Wartkowice. Uczestnicy kolonii należą do grupy zagrożonej uzależnieniem – z rodzin zagrożonych patologią społeczną, niepełnych, niewydolnych wychowawczo, z problemem alkoholowym, narkomanią, przemocą w rodzinie. Kwalifikacji uczestników dokona Zleceniodawca.

3. Kolonie będą trwały10 dni i obejmowały okres od 3 lipca do 25 sierpnia 2017 r.,

4. Warunki zakwaterowania:
1) zakwaterowanie uczestników kolonii wraz z kadrą w pokojach 2, 3 lub 4-osobowych z dostępem do pełnego węzła sanitarnego (natryski, umywalka, wc) i bieżącej ciepłej wody przez całą dobę;
2) stołówka i świetlica na terenie ośrodka wypoczynkowego.

5. Warunki żywieniowe:
1) cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek i kolacja) zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Posiłki mają być urozmaicone;
2) dostęp do napojów przez cały dzień;
3) w czasie organizowanych wycieczek zapewnienie suchego prowiantu (kanapki, owoce, napoje), a po powrocie do ośrodka gorącego posiłku;
4) w dniu wyjazdu oferent zapewnia suchy prowiant na drogę powrotną.

6. Wymagania dotyczące programu profilaktycznego:
1) oferent jest zobowiązany do przedstawienia programu profilaktycznego mającego na celu przygotowanie uczestników kolonii, pochodzących ze środowisk patologicznych, przygotowanie do życia w społeczeństwie, nauczenie radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wykształcenie postaw asertywnych wobec zagrożenia uzależnieniem;
2) zajęcia w ramach programu profilaktycznego realizować będzie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia;
3) organizacja wycieczek krajoznawczych, imprez kolonijnych oraz dyskotek.

7. Wymagania dotyczące kadry:
1) wykaz kadry musi zawierać informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;
2) osoby prowadzące zajęcia w ramach programu profilaktycznego muszą posiadać odpowiednie uprawnienia;
3) Zleceniodawca zastrzega możliwość sprawdzenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz doświadczenia kadry kierowniczej, wychowawczej, instruktorów i opieki pielęgniarskiej.

8. Opieka medyczna:
1) opieka pielęgniarska w miejscu zakwaterowania z dostępnością 24 godz./dobę, osoba sprawująca opiekę wykazana w ww. wykazie kadry wraz z informacją o kwalifikacjach;
2) stały dostęp do opieki lekarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej, polegającej na wezwaniu do ośrodka lekarza lub niezwłocznym dowiezieniu dziecka do punktu opieki zdrowotnej;
3) zaopatrzenie w podstawowe leki i materiały opatrunkowe.

9. Ubezpieczenie:
1) zapewnienie ubezpieczenia NNW, obejmujące okres od momentu przekazania dzieci wychowawcom w miejscu zbiórki do momentu odebrania ich przez rodziców;
2) ubezpieczenie wszystkich uczestników kolonii na kwotę minimum 10.000 zł na osobę;
3) Wykonawca przed rozpoczęciem turnusu przedstawi potwierdzenie zawarcia ubezpieczenie NNW wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o ewentualną wypłatę środków.

10. Dojazd i powrót
1) oferent zapewnia transport autokarowy wraz z opieką wychowawców w czasie przejazdu z miejscowości Stary Gostków 3D do miejscowości zakwaterowania i z powrotem. Oferent odpowiada za stan techniczny autokaru oraz dopełnienie wszystkich wymogów ustalonych przy przewozach dzieci;
2) godziny wyjazdu dzieci na kolonie oferent uzgodni z Zamawiającym z minimun dwutygodniowym wyprzedzeniem;
3) w przypadku awarii pojazdu lub innej nieprzewidzianej sytuacji, prowadzącej do niepodstawienia właściwego środka transportu, Wykonawca ma obowiązek zapewnić przewóz autokarowy zastępczy bez dodatkowej opłaty;
4) oferent ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi w czasie podróży i w czasie trwania kolonii w ramach kosztów ujętych w oferowanej cenie.

V. Termin i warunki składania ofert

1. Termin składania ofert upływa dnia 12 maja 2017 r. o godz. 15.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data stempla pocztowego.

2. Ofertę należy sporządzić na formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

3. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy, osobiście w Urzędzie Gminy Wartkowice lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice, z dopiskiem: Oferta na realizację zadania publicznego "Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży”.
4. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.
5. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.
6. Oferent może złożyć jedną ofertę na zadanie będące przedmiotem konkursu.
7. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do rejestru (ważne 3 miesiące od daty wystawienia);
2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2016;
3) aktualny statut lub dokument zawierający zakres działalności podmiotu.


VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru

1. Złożone do otwartego konkursu oferty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy Wartkowice.
2. Wybór ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2017 r.
3. Do udziału w konkursie zostanie dopuszczony oferent, który spełnia następujące
wymogi formalne:
a) jest organizacją pozarządową lub podmiotem określonym, w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) jego cele statutowe są zgodne z zadaniami, na które ogłoszony został konkurs ofert,
c) oferta wpłynie w terminie określonym w ogłoszeniu.

4. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert będzie oceniała:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
4) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

5. Komisja Konkursowa sporządzi opinię w formie protokołu, który zawierać będzie rekomendację do zlecenia zadania i udzielenia podmiotowi dotacji.

6. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wartkowice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wartkowice.

VII Informacja o zadaniach realizowanych w 2016 roku i ich kosztach


W roku 2016 na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wsparcie organizacji festynu rodzinnego przekazano dotację w wysokości 3.000,00 zł

Agnieszka Kiejnich

Zadaj pytanie Wójtowi
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria zdjęć
Interaktywny plan miasta
Pogoda
Rozkład jazdy
Mikroporady
WFOŚiGW
epuap
Fundacja Prym
LGD PRYM
RLGD
RPO_WL
Gminna Biblioteka Publiczna
ZGN
RCL
Re-Turn
Adoptuj Psa ze schroniska
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@   zarządzane przez: CMS - SPI
Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: 043 6785105, fax: 043 6785105, email: urzad@wartkowice.pl, http://www.wartkowice.pl