Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wersja polska English version

WFOŚiGW

 

Zakup ciągnika rolniczego, kosiarki bijakowej oraz kosiarki samojezdnej na potrzeby bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i zieleni na terenie gminy Wartkowice.

Gmina Wartkowice informuje, iż zadanie pn. „Zakup ciągnika rolniczego, kosiarki bijakowej oraz kosiarki samojezdnej na potrzeby bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i zieleni na terenie gminy Wartkowice”  zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy pożyczki nr 570/ZI/P/2016 z dnia 15 listopada 2016r.

W ramach zadania zakupiono ciągnik rolniczy, kosiarkę bijakowej współpracującej z ciągnikiem oraz kosiarkę samojezdną do trawników z koszem do trawy.

Przyczyną podjęcia realizacji zadania była niewystarczająca ilość pojazdów i urządzeń zapewniających prawidłową możliwość realizacji zadań własnych gminy związanych bezpośrednio z poprawą jakości środowiska. Zakupiony ciągnik rolniczy będzie wykorzystywany na potrzeby zagospodarowania odpadów powstających w Oczyszczalni ścieków (transport wewnętrzny – odwodniony osad czynny oraz odpady z mechanicznego podczyszczania ścieków surowych – piasek i skratki), utrzymanie w należytym stanie sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków (23 sztuki). Ciągnik ponadto będzie współpracował z będącym w posiadaniu Gminy Wartkowice wozem asenizacyjnym w celu sprawnego zapobiegania w powstających sytuacjach awaryjnych w przepompowniach ścieków oraz na samej sieci kanalizacyjnej.

Kosiarka bijakowa będzie wykorzystywana do pielęgnacji terenów zielonych – oczyszczalni ścieków, ujęć wody oraz poboczy i rowów dróg będących w zarządzie Gminy (ok. 150 km).

Kosiarka samojezdna z koszem będzie wykorzystywana do utrzymania i pielęgnacji zieleni przestrzeni publicznej na terenie gminy  (place, skwery, park zabytkowy w Starym Gostkowie, miejsca pamięci, place przy obiektach komunalnych).

Koszt całkowity Zadania – 176.381,47 zł

Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – 167.200,00 zł

 

 - wp_20160816_11_05_32_pro.jpg

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach wraz z instalacją systemu do monitorowania przepompowni ścieków.

Gmina Wartkowice realizuje zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach wraz z instalacją systemu do monitorowania przepompowni ścieków, przy udziale środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zakres inwestycji obejmuje:

1) wyposażenie oczyszczalni w automatyczną stację zlewną;

2) adaptację istniejącej pompowni wielofunkcyjnej na pompownię główną ścieków z wymianą pomp, podziałem na część „brudną” i „czystą” z rozdrabniaczem kanałowym na dopływie ścieków surowych;

3) wykonanie części mechanicznego oczyszczania ścieków w budynku technicznym i wyposażenie go w następujące urządzenia:

 1. sito obrotowe, usytuowane na pomoście, wyposażone w praskę do skratek;
 2. piaskownik wirowy wraz z płuczką piasku;
 3. prasę do odwadniania osadu, wyposażoną w stację przygotowania polielektrolitu;
 4. zespół do higienizacji osadów po odwodnieniu;

4) utworzenie zbiornika buforowego (adaptacja części istniejącego reaktora);

5) utworzenie komory tlenowej stabilizacji osadu - KTSO ( adaptacja części istniejącego reaktora);

6) rozbudowę reaktorów pracujących automatycznie, stanowiących część biologiczną procesu

7) oczyszczania (w reaktorach tych będzie także realizowany symultanicznie proces defosfatacji);

8) budowę komory wylotowej z reaktorów z węzłem spustowym ścieków oczyszczonych;

9) budowę wiat dla stacji dozowania PIX –u i dmuchaw oraz  na osad odwodniony i po higienizacji;

10) montaż dwóch zespołów dmuchaw rotacyjnych (dla reaktorów oraz komory tlenowej stabilizacji osadu);

11) przebudowę istniejącego budynku dmuchaw na budynek socjalny;

12) wyposażenie oczyszczalni w automatyczną stację zlewną;

13) montaż systemu informatycznego i automatyzacji procesu technologicznego oraz obsługi oczyszczalni;

14) rozruch oczyszczalni;

15) konserwację istniejącego stawu retencyjno – uśredniającego na terenie oczyszczalni oraz rowu otwartego, odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki Ner;

16)  zmiany instalacji zewnętrznych i układu komunikacyjnego:

 1. sieci kanalizacyjne na terenie oczyszczalni – spusty i przelewy,
 2. sieci elektryczne,
 3. drogi i place manewrowe;

17)  remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków.

W wyniku realizacji powyższych robót przewiduje się zwiększenie średniodobowej wydajności oczyszczalni  z 450m3 do 554 m3.

W ramach zdania przewidziano także poprawę  systemu monitoringu istniejących przepompowni sieciowych obsługujących sieć kanalizacji sanitarnej, poprzez wprowadzenie monitoringu w pozostałych 20 przepompowniach ścieków z wykorzystaniem istniejącego oprogramowania obsługującego dotychczas tylko 3 przepompownie. Wprowadzenie monitoringu dla wszystkich przepompowni  zapewni zdalną kontrolę i sterowanie obiektami oraz stały dostęp do parametrów pracy obiektów. Zastosowanie monitoringu pozwoli na bieżącą kontrolę pracy pomp w tym najważniejszy aspekt tj. ich sprawność, pobór prądu, na kontrolę nagłych i dotychczas niekontrolowanych zwiększonych napływów ścieków oraz zapobiegnie możliwość dewastacji obiektów. Z wykorzystaniem transmisji zdarzeniowej system natychmiast powiadomi o wszystkich krytycznych sytuacjach powstałych w trakcie eksploatacji, dając jednocześnie możliwość szybkiej reakcji i ograniczając koszty obsługi i utrzymania sieci kanalizacyjnej.

Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 3 043 000 zł, Kwota pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi wynosi 1 019 027 zł.

Zakończenie całego przedsięwzięcia inwestycyjnego winno nastąpić do 10 grudnia 2016 roku.

 

 

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wartkowice.

Gmina Wartkowice zrealizowała zadanie pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wartkowice” za kwotę 18.327,00 zł współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – wysokość dotacji 14.139,00 zł.
Pracami objęte było sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wartkowice  w oparciu o szczegółową inwentaryzacje emisji gazów cieplarnianych  z obszaru gminy, opartej na jej bilansie energetycznym. Opracowany dokument umożliwił ustalenie struktury emisji gazów cieplarnianych z terenu Gminy Wartkowice i pozwala podjąć działania zmierzające do zmiany źródeł energii i skutecznej redukcji tych gazów.

Sporządził: Kubiak Krzysztof

 

„Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowościach Wartkowice (ul. Spółdzielcza), Ner, Ner-Parcel w ramach realizacji zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E”

 

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowościach Wartkowice (ul. Spółdzielcza), Ner, Ner-Parcel w ramach realizacji zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E” jest realizowane przy pomocy środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z umorzenia 50,00 % pożyczki nr 367/OZ/P/2012 z dnia 26.09.2012 r. w kwocie 159.307,51 wraz z należnymi odsetkami w kwocie 3.824,33 zł.

 

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje:

-        rozbudowę kanalizacji deszczowej w km. 0+027,03 do 0+129,45 polegającą na budowie nowego kanału deszczowego z PE Ø 400 mm długości 114mb, zakończonego separatorem koalescencyjnym Ng 15/150 z odtworzeniem nawierzchni drogi;

-        rozbudowę drogi na odcinku 0+570÷1+549,85 polegającą na wykonaniu nowej konstrukcji drogi na drodze gruntowej z jezdnią bitumiczną szer. 5,0-5,5 m z odwodnieniem korony drogi (budowa kanalizacji deszczowej: Ø 400 mm o łącznej długości 276 mb,  Ø 300 mm o długości 489 m,) jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej szerokości 2,0 m, poboczami gruntowymi szer. 0,5-1,0 mb, z wjazdami na posesje z kostki betonowej grub. 8 cm;

-        przebudowę drogi na odcinku 1+549,85÷2+044 (+60,30) polegającą na wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego i ułożeniu warstwy ścieralnej (nakładki) z betonu asfaltowego  grubości 4 cm na istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z wjazdami i poboczami gruntowymi szer. 1,0 m.

"Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi"

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wartkowice w 2014 r.”

Gmina Wartkowice informuje, iż zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wartkowice w 2014 r.”  zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy nr 881/OZ/D/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku.

W ramach w/w zadania unieszkodliwiono poprzez składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych odpady zawierające azbest w ilości 84,50 Mg pochodzący z 43 posesji. Poprzez oczyszczenie Gminy Wartkowice z azbestu zlikwidowano jego szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Realizacja zdania wpłynęła na wzrost jakości poziomu życia pracy i wypoczynku w Gminie.

Koszt całkowity Zadania – 45.106,91 zł netto

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 41.871,00 zł netto

„Nauka (nie) poszła w las – program edukacji ekologicznej dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kłódnej”

Gmina Wartkowice informuje, iż  wspólnie ze Szkołą Podstawową w Kłódnej realizuje zadanie z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn.: „Nauka (nie) poszła w las – program edukacji ekologicznej dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kłódnej” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy nr 955/EE/D/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku.  

Realizowany projekt obejmuje: utworzenie Leśnego Ogródka Edukacyjnego w otoczeniu szkoły, wycieczki, konkursy, zajęcia dydaktyczne, zajęcia warsztatowe i terenowe, prezentacje multimedialne, spotkania z pracownikami Nadleśnictwa i pasjonatami lasu.

W realizacji Zadania zostanie uzyskany efekt w postaci podniesienia poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u ok. 88 uczestników Zadania, którymi są uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kłódnej.

Koszt całkowity Zadania – 10.503,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 9.443,00 zł

”Przedszkolaki poznają rośliny i zwierzaki” - edukacja ekologiczna w Publicznym Przedszkolu w Wartkowicach

Gmina Wartkowice informuje, iż  wspólnie z Publicznym Przedszkolu w Wartkowicach realizuje zadanie z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn.: ”Przedszkolaki poznają rośliny i zwierzaki” - edukacja ekologiczna w Publicznym Przedszkolu w Wartkowicach dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy nr 892/EE/D/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.  

Realizowany projekt obejmuje: wycieczki, spacery, zajęcia edukacyjne, zajęcia warsztatowe, konkursy, wystawy prac dzieci.

W realizacji Zadania zostanie uzyskany efekt w postaci podniesienia poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u ok. 46 wychowanków Publicznego Przedszkola w Wartkowicach.

Koszt całkowity Zadania – 11.064,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 9.869,00 zł

Gmina Wartkowice informuje, iż  wspólnie ze Szkołą Podstawową w Wartkowicach realizuje zadanie z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Okiem eko - badacza w Szkole Podstawowej w Wartkowicach” – ekopracownia dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  W ramach realizacji zadania przewiduje się przeprowadzenie prac remontowych oraz dostawę wyposażenia sali dydaktycznej (pracowni ekologicznej dla szkoły podstawowej) w meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt audio video, komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne oraz rośliny doniczkowe.

Realizacja w/w zadania ma na celu wzrost poziomu  wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Wartkowicach.

Koszt całkowity Zadania – 40.000,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 37.840,00 zł

Gmina Wartkowice informuje, iż  wspólnie z Gimnazjum w Wartkowicach realizuje zadanie z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Pracownia z eko - duszą w Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wartkowicach” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  W ramach realizacji zadania przewiduje się przeprowadzenie prac remontowych oraz dostawę wyposażenia sali dydaktycznej (pracowni ekologicznej dla gimnazjum) w meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt audio video, komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne oraz rośliny doniczkowe.

Realizacja w/w zadania ma na celu wzrost poziomu  wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Gimnazjum w Wartkowicach.

Koszt całkowity Zadania – 42.932,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 39.932,00 zł

„Przyroda naszym wspólnym dobrem” – edukacja ekologiczna dla Gimnazjum w Wartkowicach

Gmina Wartkowice informuje, iż zadanie pn. „Przyroda naszym wspólnym dobrem” – edukacja ekologiczna dla Gimnazjum w Wartkowicach zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Realizowany projekt obejmuje:

- cykl zajęć edukacji ekologicznej zarówno w godzinach lekcyjnych jak i pozalekcyjnych poszerzony o prowadzone akcje ekologiczne „Dzień dla Ziemi”, „Stań po zielonej stronie mocy!”, „Aktywni dla klimatu”, „E-kologia nuklearna”;

- wycieczki edukacyjne;

- konkursy: plastyczny „Uśmiech przyrody”, literacki „Co w trawie piszczy” i fotograficzny „Zatrzymane w kadrze”.

W realizacji Zadania zostanie uzyskany efekt w postaci podniesienia poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u ok. 180 uczestników Zadania, którymi są uczniowie Gimnazjum w Wartkowicach.

Koszt całkowity Zadania – 13.390,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 11.990,00 zł

Wyposażenie stanowiska obsługi administracyjnej w oprogramowanie do zarządzania odpadami komunalnymi
w Gminie Wartkowice

Gmina Wartkowice, informuje, iż zadanie pn:" Wyposażenie stanowiska obsługi administracyjnej w oprogramowanie do zarządzania odpadami komunalnymi w Gminie Wartkowice” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy nr 747/BN/D/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r.

Gmina Wartkowice w ramach w/w zadania zakupiła program Qnet System Zarządzanie Usługami Komunalnymi wraz z modułami:

 • Q Mobile System Zarządzania Usługami Komunalnymi;

 • Qnet Multicash – moduł płatności masowych;

 • Qweb – Sprawozdawczość;

 • Qnet Windykacja – powiadamianie sms, e-mail.

  Wartość Ogólna Zadania – 17.097,00 zł

  Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 13.590,00 zł

 

Magdalena Gertner

 

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów zakończona.

Wykonane przez Gminę Wartkowice zadanie pn. „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Gostkowie” za kwotę brutto 389 905,83 zł zostało zrealizowane przy udziałem środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w tym kwota dofinansowania w formie preferencyjnej pożyczki wyniosła brutto
318 615,00 zł.

 

W ramach przeprowadzonych prac wykonano rekultywację techniczną oraz rekultywację biologiczną zdegradowanego terenu. Rekultywacja techniczna, objęła następujące grupy robót:

 • uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie powierzchni zdeponowanych odpadów,

 • wykonanie na obszarze deponowania odpadów dwóch studni odgazowujących,

 • wykonanie na całej powierzchni składowiska warstwy okrywającej (4946,51 m2),

 • wykonanie systemu odprowadzającego wody opadowe z terenu kwatery (drenaż opaskowy) wraz z systemem rozsączania wód opadowych powierzchniowych oraz wód opadowych,

 • rozbiórkę budynku socjalnego oraz ogrodzenia.

W ramach rekultywacji biologicznej, wykonano natomiast:

 • nasadzenia drzew i krzewów liściastych na powierzchni korony składowiska,

 • nasadzenia drzew na pozostałej części składowiska,

 • obsiew nasionami traw i roślin motylkowych na całej powierzchni rekultywowanego składowiska – korona i skarpy oraz obszary zniszczone podczas wykonywania robót rekultywacyjnych (drogi technologiczne, place składowe, zaplecze budowy itp.).

 

 

Odbioru końcowego wykonanych robót komisja dokonała w dniu 29 października 2012r.

 

W efekcie wykonanych prac zrekultywowany obiekt został wkomponowany w otaczający teren, uformowano wierzchowinę rekultywowanego składowiska na poziomie umożliwiającym zachowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych (w celu grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych poza czaszę składowiska), zabezpieczono środowisko przed negatywnym oddziaływaniem składowiska oraz przywrócono aktywność przyrodniczo - biologiczną terenom zdegradowanym.

 

Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest.

Gmina Wartkowice zrealizowała zadanie pn.: „Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest” za kwotę 21 500,00 zł współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – wysokość dotacji 17 000,00 zł.

Pracami objęte zostało sporządzenie programu gospodarki wyrobami zawierającymi azbest na terenie Gminy Wartkowice w oparciu o przeprowadzoną w ramach zadania szczegółową inwentaryzację wraz z oceną stanu technicznego zasobów azbestowych z uwzględnieniem nr ewidencyjnych działek i obrębów. Umożliwi to umieszczenie informacji o zasobach w Wojewódzkiej Bazie Danych o Azbeście (WBDA) oraz bieżące raportowanie stanu do Marszałka Województwa. Integralną częścią programu jest przygotowana prognoza oddziaływania programu na środowisko niezbędna dla przeprowadzenia procedur przyjęcia i wdrożenia przedmiotowego programu. Program usuwania wyrobów zawierających azbest zawiera m.in. zasady bezpiecznego postępowania z azbestem (obejmujące charakterystykę wyrobów zawierających azbest, obowiązki właścicieli posiadających azbest, obowiązki gminy), diagnozę stanu gospodarowania azbestem w gminie. Założenia Programu określają cele, charakterystykę i opis planowanych działań wraz z ich kosztami oraz harmonogramy wariantowych realizacji Programu z możliwymi źródłami finansowania i monitoring realizacji Programu.

 

Krzysztof Kubiak

 

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn, Spędoszyn – Kolonia

Zadanie pn. Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn, Spędoszyn – Kolonia, jest realizowane przy pomocy środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 366.745,00 zł, oraz dotacji w wysokości 366.745,00 zł.

W ramach realizacji zadania wybudowano 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, pracujących na zasadzie niskoobciążonego osadu czynnego z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do gruntu za pomocą drenaży rozsączających, studni chłonnych bądź do rowu.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn, Spędoszyn – Kolonia jest drugim etapem realizacji całego zadania i obejmuje wybudowanie sieci głównej kanalizacji o łącznej długości 3180 mb, sieci głównej do pierwszej studni o łącznej 811 mb, przyłączy kanalizacyjny o łącznej długości 162 mb, oraz 3 przepompowni ścieków.

W wyniku realizacji całości zadania w 55 gospodarstwach domowych zostanie uregulowana gospodarka ściekowa, oraz zwiększy ilość odprowadzanych ścieków do oczyszczalni, co korzystnie wpłynie, na jakość środowiska na terenie naszej gminy.

Artur Kubis

"Czysta Gmina – Naszą Przyszłością- edukacja ekologiczna w Gminie Wartkowice”

 

Gmina Wartkowice informuje, iż zadanie pn:,Czysta Gmina – Naszą Przyszłością- edukacja ekologiczna w Gminie Wartkowice” zostało dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy nr 222/EE/D/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. Zadanie skierowano do wszystkich mieszkańców gminy Wartkowice.

Realizacja zadania obejmuje:

 • utworzenie stoiska ekologicznego podczas wydarzeń kulturalnych „Święta Ludowego” ( 8 czerwca 2014 r.) oraz „Dożynek Gminnych” ( 31 sierpnia 2014 r.), na którym zostaną przeprowadzone akcji edukacyjno – informacyjne mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Wartkowice;

 • konkurs na utworzenie miejsca na gromadzenie odpadów pn: „ Odpady- wiem jak z nimi postępować”;

 • dla dzieci i młodzieży szkolnej zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem frakcji: butelek typu PET, makulatury, baterii i przenośnych akumulatorów oraz udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

 

Realizacja w/w zadania ma na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska
i świadomości ekologicznej jaki i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u ok. 1000 mieszkańców Gminy.

 

Koszt całkowity Zadania – 20.000,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 18.000,00 zł

www.wfosigw.lodz.pl
 

Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków.

 

W latach 2014-2015 Gmina Wartkowice zrealizowała zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków” współfinasowane ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na podstawie umowy nr 67/GW/PD/2015 z dnia 22.06.2015 roku. Wartość całkowita zadania wynosi 943 372,21 zł. Pomoc finansowa WFOŚiGW w Łodzi wynosi:

-          pożyczka  92.750,00 zł

-          dotacja     92.750,00 zł.

 Zakres zadania:

I Budowa stacji uzdatniania wody  Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wartkowice remont i celem dostosowania dla potrzeb stacji uzdatniania wody:

-          przebudowa i remont budynku istniejącej stacji wodociągowej w Wartkowicach,

-          budowa stacji uzdatniania wody o wydajności Q=40,5 m3/h z wszelkimi niezbędnymi urządzeniami i instalacjami,

-          budowa dwóch stalowych naziemnych zbiorników wyrównawczych o poj. 100m3 każdy,

-          montaż zestawu hydroforowego pomp II stopnia,

-          wymiana pomp w obydwu studniach głębinowych,

-          wykonanie nowych instalacji elektrycznych z rozdzielnią główną,

-          wykonanie nowej instalacji odgromowej,

-          wykonanie odstojnika wód popłucznych,

-          wykonanie zewnętrznych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,

-          zagospodarowanie terenu wokół stacji (utwardzenie terenu kostka betonową na dojazdach i ciągach pieszych, wykonanie trawników),

-          wykonanie nowego ogrodzenia z gotowych systemowych elementów metalowych,

-          rozruch stacji uzdatniania wody,

II Modernizacja SUW Kłudna:

-          wymiana zestawu hydroforowo-pompowego z szafą sterującą w budynku stacji wodociągowej KŁUDNA.

III Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami z miejscowości Stary Gostków:

-          sieć kanalizacyjna główna z rur PCV Ø 200 mm dług. 262 mb i rur PEHD Ø 200 mm dług. 37 mb;

-          sieć kanalizacyjna rozdzielcza z rur PCV Ø 160 mm dług. 19 mb.

- 1.jpg

- 2.jpg

- 3.jpg

- 4.jpg

- 5.jpg

- 6.jpg

Piotr Sikora

Gmina Wartkowice informuje, iż  wspólnie ze w Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kłódnej realizuje zadanie z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. Ekologia na co dzień - ekopracownia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kłódnej” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  W ramach realizacji zadania przewiduje się przeprowadzenie prac remontowych oraz dostawę wyposażenia sali dydaktycznej (pracowni ekologicznej dla szkoły podstawowej) w meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt audio video, komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne oraz rośliny doniczkowe. Pracownia w ramach udzielonego dofinansowania zyska również nowe oświetlenie oraz rolety.

Realizacja w/w zadania ma na celu wzrost poziomu  wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kłódnej.

Koszt całkowity Zadania – 40.850,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 38.700,00 zł

Krzysztof Kubiak

 

„Cztery żywioły znamy o ekologię dbamy” - edukacja ekologiczna w Publicznym Przedszkolu w Wartkowicach

 

Gmina Wartkowice informuje, iż  wspólnie z Publicznym Przedszkolem w Wartkowicach realizuje zadanie z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn.: „Cztery żywioły znamy o ekologię dbamy” - edukacja ekologiczna w Publicznym Przedszkolu w Wartkowicach dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy nr 731/EE/D/2015 z dnia 24 grudnia 2015 roku.  

 

Realizowany projekt obejmuje: wycieczki, zajęcia edukacyjne, zajęcia warsztatowe, konkursy, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego

 

W realizacji Zadania zostanie uzyskany efekt w postaci podniesienia poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u ok. 47 wychowanków Publicznego Przedszkola w Wartkowicach.

Koszt całkowity Zadania – 13.960,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 12.450,00 zł

 

Krzysztof Kubiak

UG Wartkowice
Zadaj pytanie Wójtowi
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria zdjęć
Interaktywny plan miasta
Pogoda
Rozkład jazdy
WFOŚiGW
epuap
Fundacja Prym
LGD PRYM
RLGD
RPO_WL
Gminna Biblioteka Publiczna
ZGN
RCL
Re-Turn
Adoptuj Psa ze schroniska
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@   zarządzane przez: CMS - SPI
Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: 043 6785105, fax: 043 6785105, email: urzad@wartkowice.pl, http://www.wartkowice.pl