Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wersja polska English version

WFOŚiGW

 

            Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rewaloryzacji Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie.

Gmina Wartkowice informuje, że realizuje zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rewaloryzacji Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie”, które jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

w formie dotacji, zgodnie z umową nr 669/BN/D/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku oraz aneksem

nr 1 do niniejszej umowy z dnia 10 marca 2017 roku.

            Zakres prac obejmuje wykonanie: aktualnej mapy do celów projektowych, inwentaryzację dendrologiczną istniejącego drzewostanu, projekt gospodarki drzewostanem zawierający analizę stanu zdrowotnego drzew i zakres niezbędnych do wykonania prac pielęgnacyjno - leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem drzew najcenniejszych – pomnikowych, projekt renowacji zbiorników wodnych znajdujących się w kompleksie zabytkowego parku w Starym Gostkowie, opracowanie programu prac konserwatorskich określających zakres i sposób realizacji rewaloryzacji zabytkowego parku w Starym Gostkowie, koncepcję rewaloryzacji parku w granicach objętych wpisem do rejestru zabytków wraz z wizualizacją koncepcji architektoniczno – przestrzennej parku, projekt zieleni obejmujący proponowane nasadzenia uzupełniające istniejące układy i odtwarzające historyczne kompozycje roślinne z uwzględnieniem właściwego doboru gatunkowego dla tego typu obiektu, opracowano projekt treści regulaminu korzystania z zabytkowego parku (2 tablice), opracowano projekt treści tekstu do zamieszczenia na tablicach informacyjnych (łącznie 5 tablic) usytuowanych wzdłuż ścieżki edukacyjnej, opracowano projekt zagospodarowania terenu (dotyczy między innymi zmiany lokalizacji tablic, zmiany lokalizacji ławek i kosza, systemu nawodnień), opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

            Całkowita wartość zadania wynosi 85.485,00zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć).

            Kwota przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 68.388,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem).

            Termin zakończenia przeedmiotowego zadania do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

 

 

Zakup ciągnika rolniczego, kosiarki bijakowej oraz kosiarki samojezdnej na potrzeby bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i zieleni na terenie gminy Wartkowice.

Gmina Wartkowice informuje, iż zadanie pn. „Zakup ciągnika rolniczego, kosiarki bijakowej oraz kosiarki samojezdnej na potrzeby bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i zieleni na terenie gminy Wartkowice”  zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy pożyczki nr 570/ZI/P/2016 z dnia 15 listopada 2016r.

W ramach zadania zakupiono ciągnik rolniczy, kosiarkę bijakowej współpracującej z ciągnikiem oraz kosiarkę samojezdną do trawników z koszem do trawy.

Przyczyną podjęcia realizacji zadania była niewystarczająca ilość pojazdów i urządzeń zapewniających prawidłową możliwość realizacji zadań własnych gminy związanych bezpośrednio z poprawą jakości środowiska. Zakupiony ciągnik rolniczy będzie wykorzystywany na potrzeby zagospodarowania odpadów powstających w Oczyszczalni ścieków (transport wewnętrzny – odwodniony osad czynny oraz odpady z mechanicznego podczyszczania ścieków surowych – piasek i skratki), utrzymanie w należytym stanie sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków (23 sztuki). Ciągnik ponadto będzie współpracował z będącym w posiadaniu Gminy Wartkowice wozem asenizacyjnym w celu sprawnego zapobiegania w powstających sytuacjach awaryjnych w przepompowniach ścieków oraz na samej sieci kanalizacyjnej.

Kosiarka bijakowa będzie wykorzystywana do pielęgnacji terenów zielonych – oczyszczalni ścieków, ujęć wody oraz poboczy i rowów dróg będących w zarządzie Gminy (ok. 150 km).

Kosiarka samojezdna z koszem będzie wykorzystywana do utrzymania i pielęgnacji zieleni przestrzeni publicznej na terenie gminy  (place, skwery, park zabytkowy w Starym Gostkowie, miejsca pamięci, place przy obiektach komunalnych).

Koszt całkowity Zadania – 176.381,47 zł

Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – 167.200,00 zł

 

 - wp_20160816_11_05_32_pro.jpg

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach wraz z instalacją systemu do monitorowania przepompowni ścieków.

Gmina Wartkowice realizuje zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach wraz z instalacją systemu do monitorowania przepompowni ścieków, przy udziale środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zakres inwestycji obejmuje:

1) wyposażenie oczyszczalni w automatyczną stację zlewną;

2) adaptację istniejącej pompowni wielofunkcyjnej na pompownię główną ścieków z wymianą pomp, podziałem na część „brudną” i „czystą” z rozdrabniaczem kanałowym na dopływie ścieków surowych;

3) wykonanie części mechanicznego oczyszczania ścieków w budynku technicznym i wyposażenie go w następujące urządzenia:

 1. sito obrotowe, usytuowane na pomoście, wyposażone w praskę do skratek;
 2. piaskownik wirowy wraz z płuczką piasku;
 3. prasę do odwadniania osadu, wyposażoną w stację przygotowania polielektrolitu;
 4. zespół do higienizacji osadów po odwodnieniu;

4) utworzenie zbiornika buforowego (adaptacja części istniejącego reaktora);

5) utworzenie komory tlenowej stabilizacji osadu - KTSO ( adaptacja części istniejącego reaktora);

6) rozbudowę reaktorów pracujących automatycznie, stanowiących część biologiczną procesu

7) oczyszczania (w reaktorach tych będzie także realizowany symultanicznie proces defosfatacji);

8) budowę komory wylotowej z reaktorów z węzłem spustowym ścieków oczyszczonych;

9) budowę wiat dla stacji dozowania PIX –u i dmuchaw oraz  na osad odwodniony i po higienizacji;

10) montaż dwóch zespołów dmuchaw rotacyjnych (dla reaktorów oraz komory tlenowej stabilizacji osadu);

11) przebudowę istniejącego budynku dmuchaw na budynek socjalny;

12) wyposażenie oczyszczalni w automatyczną stację zlewną;

13) montaż systemu informatycznego i automatyzacji procesu technologicznego oraz obsługi oczyszczalni;

14) rozruch oczyszczalni;

15) konserwację istniejącego stawu retencyjno – uśredniającego na terenie oczyszczalni oraz rowu otwartego, odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki Ner;

16)  zmiany instalacji zewnętrznych i układu komunikacyjnego:

 1. sieci kanalizacyjne na terenie oczyszczalni – spusty i przelewy,
 2. sieci elektryczne,
 3. drogi i place manewrowe;

17)  remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków.

W wyniku realizacji powyższych robót przewiduje się zwiększenie średniodobowej wydajności oczyszczalni  z 450m3 do 554 m3.

W ramach zdania przewidziano także poprawę  systemu monitoringu istniejących przepompowni sieciowych obsługujących sieć kanalizacji sanitarnej, poprzez wprowadzenie monitoringu w pozostałych 20 przepompowniach ścieków z wykorzystaniem istniejącego oprogramowania obsługującego dotychczas tylko 3 przepompownie. Wprowadzenie monitoringu dla wszystkich przepompowni  zapewni zdalną kontrolę i sterowanie obiektami oraz stały dostęp do parametrów pracy obiektów. Zastosowanie monitoringu pozwoli na bieżącą kontrolę pracy pomp w tym najważniejszy aspekt tj. ich sprawność, pobór prądu, na kontrolę nagłych i dotychczas niekontrolowanych zwiększonych napływów ścieków oraz zapobiegnie możliwość dewastacji obiektów. Z wykorzystaniem transmisji zdarzeniowej system natychmiast powiadomi o wszystkich krytycznych sytuacjach powstałych w trakcie eksploatacji, dając jednocześnie możliwość szybkiej reakcji i ograniczając koszty obsługi i utrzymania sieci kanalizacyjnej.

Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 3 043 000 zł, Kwota pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi wynosi 1 019 027 zł.

Zakończenie całego przedsięwzięcia inwestycyjnego winno nastąpić do 10 grudnia 2016 roku.

 

 

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wartkowice.

Gmina Wartkowice zrealizowała zadanie pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wartkowice” za kwotę 18.327,00 zł współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – wysokość dotacji 14.139,00 zł.
Pracami objęte było sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wartkowice  w oparciu o szczegółową inwentaryzacje emisji gazów cieplarnianych  z obszaru gminy, opartej na jej bilansie energetycznym. Opracowany dokument umożliwił ustalenie struktury emisji gazów cieplarnianych z terenu Gminy Wartkowice i pozwala podjąć działania zmierzające do zmiany źródeł energii i skutecznej redukcji tych gazów.

Sporządził: Kubiak Krzysztof

 

„Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowościach Wartkowice (ul. Spółdzielcza), Ner, Ner-Parcel w ramach realizacji zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E”

 

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowościach Wartkowice (ul. Spółdzielcza), Ner, Ner-Parcel w ramach realizacji zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E” jest realizowane przy pomocy środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z umorzenia 50,00 % pożyczki nr 367/OZ/P/2012 z dnia 26.09.2012 r. w kwocie 159.307,51 wraz z należnymi odsetkami w kwocie 3.824,33 zł.

 

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje:

-        rozbudowę kanalizacji deszczowej w km. 0+027,03 do 0+129,45 polegającą na budowie nowego kanału deszczowego z PE Ø 400 mm długości 114mb, zakończonego separatorem koalescencyjnym Ng 15/150 z odtworzeniem nawierzchni drogi;

-        rozbudowę drogi na odcinku 0+570÷1+549,85 polegającą na wykonaniu nowej konstrukcji drogi na drodze gruntowej z jezdnią bitumiczną szer. 5,0-5,5 m z odwodnieniem korony drogi (budowa kanalizacji deszczowej: Ø 400 mm o łącznej długości 276 mb,  Ø 300 mm o długości 489 m,) jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej szerokości 2,0 m, poboczami gruntowymi szer. 0,5-1,0 mb, z wjazdami na posesje z kostki betonowej grub. 8 cm;

-        przebudowę drogi na odcinku 1+549,85÷2+044 (+60,30) polegającą na wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego i ułożeniu warstwy ścieralnej (nakładki) z betonu asfaltowego  grubości 4 cm na istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z wjazdami i poboczami gruntowymi szer. 1,0 m.

"Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi"

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wartkowice w 2014 r.”

Gmina Wartkowice informuje, iż zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wartkowice w 2014 r.”  zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy nr 881/OZ/D/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku.

W ramach w/w zadania unieszkodliwiono poprzez składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych odpady zawierające azbest w ilości 84,50 Mg pochodzący z 43 posesji. Poprzez oczyszczenie Gminy Wartkowice z azbestu zlikwidowano jego szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Realizacja zdania wpłynęła na wzrost jakości poziomu życia pracy i wypoczynku w Gminie.

Koszt całkowity Zadania – 45.106,91 zł netto

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 41.871,00 zł netto

„Nauka (nie) poszła w las – program edukacji ekologicznej dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kłódnej”

Gmina Wartkowice informuje, iż  wspólnie ze Szkołą Podstawową w Kłódnej realizuje zadanie z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn.: „Nauka (nie) poszła w las – program edukacji ekologicznej dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kłódnej” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy nr 955/EE/D/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku.  

Realizowany projekt obejmuje: utworzenie Leśnego Ogródka Edukacyjnego w otoczeniu szkoły, wycieczki, konkursy, zajęcia dydaktyczne, zajęcia warsztatowe i terenowe, prezentacje multimedialne, spotkania z pracownikami Nadleśnictwa i pasjonatami lasu.

W realizacji Zadania zostanie uzyskany efekt w postaci podniesienia poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u ok. 88 uczestników Zadania, którymi są uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kłódnej.

Koszt całkowity Zadania – 10.503,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 9.443,00 zł

”Przedszkolaki poznają rośliny i zwierzaki” - edukacja ekologiczna w Publicznym Przedszkolu w Wartkowicach

Gmina Wartkowice informuje, iż  wspólnie z Publicznym Przedszkolu w Wartkowicach realizuje zadanie z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn.: ”Przedszkolaki poznają rośliny i zwierzaki” - edukacja ekologiczna w Publicznym Przedszkolu w Wartkowicach dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy nr 892/EE/D/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.  

Realizowany projekt obejmuje: wycieczki, spacery, zajęcia edukacyjne, zajęcia warsztatowe, konkursy, wystawy prac dzieci.

W realizacji Zadania zostanie uzyskany efekt w postaci podniesienia poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u ok. 46 wychowanków Publicznego Przedszkola w Wartkowicach.

Koszt całkowity Zadania – 11.064,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 9.869,00 zł

Gmina Wartkowice informuje, iż  wspólnie ze Szkołą Podstawową w Wartkowicach realizuje zadanie z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Okiem eko - badacza w Szkole Podstawowej w Wartkowicach” – ekopracownia dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  W ramach realizacji zadania przewiduje się przeprowadzenie prac remontowych oraz dostawę wyposażenia sali dydaktycznej (pracowni ekologicznej dla szkoły podstawowej) w meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt audio video, komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne oraz rośliny doniczkowe.

Realizacja w/w zadania ma na celu wzrost poziomu  wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Wartkowicach.

Koszt całkowity Zadania – 40.000,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 37.840,00 zł

Gmina Wartkowice informuje, iż  wspólnie z Gimnazjum w Wartkowicach realizuje zadanie z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Pracownia z eko - duszą w Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wartkowicach” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  W ramach realizacji zadania przewiduje się przeprowadzenie prac remontowych oraz dostawę wyposażenia sali dydaktycznej (pracowni ekologicznej dla gimnazjum) w meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt audio video, komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne oraz rośliny doniczkowe.

Realizacja w/w zadania ma na celu wzrost poziomu  wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Gimnazjum w Wartkowicach.

Koszt całkowity Zadania – 42.932,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 39.932,00 zł

„Przyroda naszym wspólnym dobrem” – edukacja ekologiczna dla Gimnazjum w Wartkowicach

Gmina Wartkowice informuje, iż zadanie pn. „Przyroda naszym wspólnym dobrem” – edukacja ekologiczna dla Gimnazjum w Wartkowicach zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Realizowany projekt obejmuje:

- cykl zajęć edukacji ekologicznej zarówno w godzinach lekcyjnych jak i pozalekcyjnych poszerzony o prowadzone akcje ekologiczne „Dzień dla Ziemi”, „Stań po zielonej stronie mocy!”, „Aktywni dla klimatu”, „E-kologia nuklearna”;

- wycieczki edukacyjne;

- konkursy: plastyczny „Uśmiech przyrody”, literacki „Co w trawie piszczy” i fotograficzny „Zatrzymane w kadrze”.

W realizacji Zadania zostanie uzyskany efekt w postaci podniesienia poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u ok. 180 uczestników Zadania, którymi są uczniowie Gimnazjum w Wartkowicach.

Koszt całkowity Zadania – 13.390,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 11.990,00 zł

Wyposażenie stanowiska obsługi administracyjnej w oprogramowanie do zarządzania odpadami komunalnymi
w Gminie Wartkowice

Gmina Wartkowice, informuje, iż zadanie pn:" Wyposażenie stanowiska obsługi administracyjnej w oprogramowanie do zarządzania odpadami komunalnymi w Gminie Wartkowice” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy nr 747/BN/D/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r.

Gmina Wartkowice w ramach w/w zadania zakupiła program Qnet System Zarządzanie Usługami Komunalnymi wraz z modułami:

 • Q Mobile System Zarządzania Usługami Komunalnymi;

 • Qnet Multicash – moduł płatności masowych;

 • Qweb – Sprawozdawczość;

 • Qnet Windykacja – powiadamianie sms, e-mail.

  Wartość Ogólna Zadania – 17.097,00 zł

  Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 13.590,00 zł

 

Magdalena Gertner

 

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów zakończona.

Wykonane przez Gminę Wartkowice zadanie pn. „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Gostkowie” za kwotę brutto 389 905,83 zł zostało zrealizowane przy udziałem środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w tym kwota dofinansowania w formie preferencyjnej pożyczki wyniosła brutto
318 615,00 zł.

 

W ramach przeprowadzonych prac wykonano rekultywację techniczną oraz rekultywację biologiczną zdegradowanego terenu. Rekultywacja techniczna, objęła następujące grupy robót:

 • uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie powierzchni zdeponowanych odpadów,

 • wykonanie na obszarze deponowania odpadów dwóch studni odgazowujących,

 • wykonanie na całej powierzchni składowiska warstwy okrywającej (4946,51 m2),

 • wykonanie systemu odprowadzającego wody opadowe z terenu kwatery (drenaż opaskowy) wraz z systemem rozsączania wód opadowych powierzchniowych oraz wód opadowych,

 • rozbiórkę budynku socjalnego oraz ogrodzenia.

W ramach rekultywacji biologicznej, wykonano natomiast:

 • nasadzenia drzew i krzewów liściastych na powierzchni korony składowiska,

 • nasadzenia drzew na pozostałej części składowiska,

 • obsiew nasionami traw i roślin motylkowych na całej powierzchni rekultywowanego składowiska – korona i skarpy oraz obszary zniszczone podczas wykonywania robót rekultywacyjnych (drogi technologiczne, place składowe, zaplecze budowy itp.).

 

 

Odbioru końcowego wykonanych robót komisja dokonała w dniu 29 października 2012r.

 

W efekcie wykonanych prac zrekultywowany obiekt został wkomponowany w otaczający teren, uformowano wierzchowinę rekultywowanego składowiska na poziomie umożliwiającym zachowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych (w celu grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych poza czaszę składowiska), zabezpieczono środowisko przed negatywnym oddziaływaniem składowiska oraz przywrócono aktywność przyrodniczo - biologiczną terenom zdegradowanym.

 

Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest.

Gmina Wartkowice zrealizowała zadanie pn.: „Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest” za kwotę 21 500,00 zł współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – wysokość dotacji 17 000,00 zł.

Pracami objęte zostało sporządzenie programu gospodarki wyrobami zawierającymi azbest na terenie Gminy Wartkowice w oparciu o przeprowadzoną w ramach zadania szczegółową inwentaryzację wraz z oceną stanu technicznego zasobów azbestowych z uwzględnieniem nr ewidencyjnych działek i obrębów. Umożliwi to umieszczenie informacji o zasobach w Wojewódzkiej Bazie Danych o Azbeście (WBDA) oraz bieżące raportowanie stanu do Marszałka Województwa. Integralną częścią programu jest przygotowana prognoza oddziaływania programu na środowisko niezbędna dla przeprowadzenia procedur przyjęcia i wdrożenia przedmiotowego programu. Program usuwania wyrobów zawierających azbest zawiera m.in. zasady bezpiecznego postępowania z azbestem (obejmujące charakterystykę wyrobów zawierających azbest, obowiązki właścicieli posiadających azbest, obowiązki gminy), diagnozę stanu gospodarowania azbestem w gminie. Założenia Programu określają cele, charakterystykę i opis planowanych działań wraz z ich kosztami oraz harmonogramy wariantowych realizacji Programu z możliwymi źródłami finansowania i monitoring realizacji Programu.

 

Krzysztof Kubiak

 

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn, Spędoszyn – Kolonia

Zadanie pn. Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn, Spędoszyn – Kolonia, jest realizowane przy pomocy środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 366.745,00 zł, oraz dotacji w wysokości 366.745,00 zł.

W ramach realizacji zadania wybudowano 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, pracujących na zasadzie niskoobciążonego osadu czynnego z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do gruntu za pomocą drenaży rozsączających, studni chłonnych bądź do rowu.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn, Spędoszyn – Kolonia jest drugim etapem realizacji całego zadania i obejmuje wybudowanie sieci głównej kanalizacji o łącznej długości 3180 mb, sieci głównej do pierwszej studni o łącznej 811 mb, przyłączy kanalizacyjny o łącznej długości 162 mb, oraz 3 przepompowni ścieków.

W wyniku realizacji całości zadania w 55 gospodarstwach domowych zostanie uregulowana gospodarka ściekowa, oraz zwiększy ilość odprowadzanych ścieków do oczyszczalni, co korzystnie wpłynie, na jakość środowiska na terenie naszej gminy.

Artur Kubis

"Czysta Gmina – Naszą Przyszłością- edukacja ekologiczna w Gminie Wartkowice”

 

Gmina Wartkowice informuje, iż zadanie pn:,Czysta Gmina – Naszą Przyszłością- edukacja ekologiczna w Gminie Wartkowice” zostało dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy nr 222/EE/D/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. Zadanie skierowano do wszystkich mieszkańców gminy Wartkowice.

Realizacja zadania obejmuje:

 • utworzenie stoiska ekologicznego podczas wydarzeń kulturalnych „Święta Ludowego” ( 8 czerwca 2014 r.) oraz „Dożynek Gminnych” ( 31 sierpnia 2014 r.), na którym zostaną przeprowadzone akcji edukacyjno – informacyjne mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Wartkowice;

 • konkurs na utworzenie miejsca na gromadzenie odpadów pn: „ Odpady- wiem jak z nimi postępować”;

 • dla dzieci i młodzieży szkolnej zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem frakcji: butelek typu PET, makulatury, baterii i przenośnych akumulatorów oraz udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

 

Realizacja w/w zadania ma na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska
i świadomości ekologicznej jaki i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u ok. 1000 mieszkańców Gminy.

 

Koszt całkowity Zadania – 20.000,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 18.000,00 zł

www.wfosigw.lodz.pl
 

Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków.

 

W latach 2014-2015 Gmina Wartkowice zrealizowała zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków” współfinasowane ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na podstawie umowy nr 67/GW/PD/2015 z dnia 22.06.2015 roku. Wartość całkowita zadania wynosi 943 372,21 zł. Pomoc finansowa WFOŚiGW w Łodzi wynosi:

-          pożyczka  92.750,00 zł

-          dotacja     92.750,00 zł.

 Zakres zadania:

I Budowa stacji uzdatniania wody  Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wartkowice remont i celem dostosowania dla potrzeb stacji uzdatniania wody:

-          przebudowa i remont budynku istniejącej stacji wodociągowej w Wartkowicach,

-          budowa stacji uzdatniania wody o wydajności Q=40,5 m3/h z wszelkimi niezbędnymi urządzeniami i instalacjami,

-          budowa dwóch stalowych naziemnych zbiorników wyrównawczych o poj. 100m3 każdy,

-          montaż zestawu hydroforowego pomp II stopnia,

-          wymiana pomp w obydwu studniach głębinowych,

-          wykonanie nowych instalacji elektrycznych z rozdzielnią główną,

-          wykonanie nowej instalacji odgromowej,

-          wykonanie odstojnika wód popłucznych,

-          wykonanie zewnętrznych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,

-          zagospodarowanie terenu wokół stacji (utwardzenie terenu kostka betonową na dojazdach i ciągach pieszych, wykonanie trawników),

-          wykonanie nowego ogrodzenia z gotowych systemowych elementów metalowych,

-          rozruch stacji uzdatniania wody,

II Modernizacja SUW Kłudna:

-          wymiana zestawu hydroforowo-pompowego z szafą sterującą w budynku stacji wodociągowej KŁUDNA.

III Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami z miejscowości Stary Gostków:

-          sieć kanalizacyjna główna z rur PCV Ø 200 mm dług. 262 mb i rur PEHD Ø 200 mm dług. 37 mb;

-          sieć kanalizacyjna rozdzielcza z rur PCV Ø 160 mm dług. 19 mb.

- 1.jpg

- 2.jpg

- 3.jpg

- 4.jpg

- 5.jpg

- 6.jpg

Piotr Sikora

Gmina Wartkowice informuje, iż  wspólnie ze w Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kłódnej realizuje zadanie z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. Ekologia na co dzień - ekopracownia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kłódnej” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  W ramach realizacji zadania przewiduje się przeprowadzenie prac remontowych oraz dostawę wyposażenia sali dydaktycznej (pracowni ekologicznej dla szkoły podstawowej) w meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt audio video, komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne oraz rośliny doniczkowe. Pracownia w ramach udzielonego dofinansowania zyska również nowe oświetlenie oraz rolety.

Realizacja w/w zadania ma na celu wzrost poziomu  wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kłódnej.

Koszt całkowity Zadania – 40.850,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 38.700,00 zł

Krzysztof Kubiak

 

„Cztery żywioły znamy o ekologię dbamy” - edukacja ekologiczna w Publicznym Przedszkolu w Wartkowicach

 

Gmina Wartkowice informuje, iż  wspólnie z Publicznym Przedszkolem w Wartkowicach realizuje zadanie z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn.: „Cztery żywioły znamy o ekologię dbamy” - edukacja ekologiczna w Publicznym Przedszkolu w Wartkowicach dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy nr 731/EE/D/2015 z dnia 24 grudnia 2015 roku.  

 

Realizowany projekt obejmuje: wycieczki, zajęcia edukacyjne, zajęcia warsztatowe, konkursy, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego

 

W realizacji Zadania zostanie uzyskany efekt w postaci podniesienia poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u ok. 47 wychowanków Publicznego Przedszkola w Wartkowicach.

Koszt całkowity Zadania – 13.960,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 12.450,00 zł

 

Krzysztof Kubiak

UG Wartkowice
Zadaj pytanie Wójtowi
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria zdjęć
Interaktywny plan miasta
Pogoda
Rozkład jazdy
Mikroporady
WFOŚiGW
epuap
Fundacja Prym
LGD PRYM
RLGD
RPO_WL
Gminna Biblioteka Publiczna
ZGN
RCL
Re-Turn
Adoptuj Psa ze schroniska
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@   zarządzane przez: CMS - SPI
Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: 043 6785105, fax: 043 6785105, email: urzad@wartkowice.pl, http://www.wartkowice.pl