Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wersja polska English version

ZS w Wartkowicach

 

dyr Romualda Sobczak
tel. (0-43) 678-51-42
z-ca dyr Andrzej Błaszczyk
tel. (0-43) 678-58-30
e-mail: gim_wart@wp.pl

Z e s p ó ł   S z k ó ł   w   W a r t k o w i c a c h jest nowoczesną placówką, która aby sprostać wyzwaniom przyszłości oraz oczekiwaniom uczniów łączy w procesie kształcenia
i wychowania wartości tradycji ze współczesnymi metodami nauczania. W obecnej strukturze organizacyjnej - jako zespół szkół – szkoła podstawowa i gimnazjum - placówka funkcjonuje od 1 września 2003 roku. W murach szkoły znajduje się jeden oddział przedszkolny. Funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Wartkowicach sprawuje mgr inż. Romualda Sobczak. W roku szkolnym 2014/2015 w szkole podstawowej uczy się 210 uczniów,
177 gimnazjalistów i 15 przedszkolaków.

O d   t r a d y c j i...

Od listopada 2009r. szkoła nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości rocznicowe związane z nadaniem szkole imienia połączone z obchodami rocznicy Narodowego Święta Niepodległości na stałe wpisały się w tradycje szkoły. W tym dniu uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum składają ślubowanie na sztandar szkoły. Odbywają się konkursy, przedstawienia oraz wystawy poświęcone życiu i czynom patrona szkoły. Uczniowie składają kwiaty i zapalają znicze pod pamiątkową tablicą poświęconą patronowi oraz pod znajdującym się na placu szkolnym pomnikiem i tablicą ku czci pilotów - mieszkańców gminy, którzy zginęli w katastrofach lotniczych. Od lat bliskie szkole są akcje popularyzujące wiedzę na temat historii naszego regionu oraz poświęcone pamięci „synów wartkowickiej ziemi”, z których młode pokolenie jest dumne. Uczniowie aktywnie angażuje się w realizację autorskich projektów a także przedsięwzięć partnerskich służących kształtowaniu tożsamości lokalnej i narodowej. W styczniu 2014r. włączyli się w realizację projektu „Od Legionów Polskich do niepodległości i obrony II Rzeczpospolitej”. Byli obecni i przygotowali część artystyczną podczas wieczornicy z udziałem córki legionisty pochodzącego z terenu Gminy Wartkowice. Od 2013r. uczestniczą w ogólnopolskiej akcji społecznej „Mamy Niepodległą” organizowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Wartkowicach byli pomysłodawcami projektu „Nie tylko wspomnienia łączą pokolenia”. W działanie udało się włączyć wielu mieszkańców gminy i pokazać, że we współczesnej szkole jest miejsce na integrację międzypokoleniową.

Szczególne miejsce w szkole a także w świadomości uczniów zajmuje Izba Pamięci. Jest miejscem, które kryje w swoim wnętrzu cenne pamiątki z wydarzeń zapisanych w historii szkoły. W stałej ekspozycji znajdują się tam gazetki i pamiątki po ludziach, którzy zasłużyli się dla kraju i regionu, m. in. czapka gen. A. Błasika – absolwenta szkoły - podarowana w czasie jego wizyty w szkole. W znajdującej się tam księdze pamiątkowej wpisu dokonują odwiedzający szkołę goście. Wszystkie zgromadzone pamiątki i symbole wywołują w uczniach poczucie dumy i szacunku dla tradycji.

Szkoła głęboko tkwi korzeniami w tradycji lokalnej ale i tworzy nowe tradycje. Od trzech lat w kalendarz imprez szkolnych wykraczających poza jej mury wpisał się Festyn Rodzinny współorganizowany przez rodziców, uczniów, nauczycieli i partnerów zespołu. Impreza integruje społeczność i promuje zdrowy, aktywny styl życia wśród mieszkańców całej gminy.

k u   N o w o c z e s n o ś c i

Zespół Szkół w Wartkowicach jest szkołą, która cały czas się rozwija. Kadra rozpoznaje potrzeby i zainteresowania uczniów i występuje z ciekawą ofertą edukacyjną poszukując skutecznych sposobów nauczania. Przede wszystkim uczy uczniów „uczenia się”. W ten sposób kształtuje w nich odpowiedzialność za efekty pracy i samodzielność w działaniu. W pracy z uczniem nauczyciele wykorzystują metody aktywizujące. Skłaniają do zadawania pytań, poszukiwania na nie odpowiedzi, stwarzają warunki do rozmowy, dyskusji, eksperymentowania i odkrywania.

 • p o p r z e z   I n n o w a c y j n o ś ć

Już w 2006r. rozpoczęto wdrażanie dwóch innowacji pedagogicznych opracowanych przez polonistkę G. Jańczyk. Pomysł pt. „Szkolny Program Wspierania Uczniów w Stosowaniu Efektywnego Uczenia się – PRYMUSIK” stworzył uczniom możliwości rozpoznawania i rozwijania własnych zainteresowań, pasji i uzdolnień. Drugą propozycją adresowaną do uczniów były Warsztaty Aktywności Twórczej.

Od 1 września 2012r. przez okres dwóch lat uczniowie klasy czwartej i piątej szkoły podstawowej podnosili swoje kompetencje w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu „EDUSCIENCE”. Za pośrednictwem nowoczesnej platformy e-learningowej korzystali z różnorodnych zasobów przedmiotowych przygotowanych przez pracowników naukowych Instytutu PAN i swoich nauczycieli, transmisji satelitarnych, np. ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie, wzięli udział w Pikniku Naukowym oraz 3-dniowym wyjeździe edukacyjnym. Przez okres 2 lat prowadzili monitoring przyrodniczy za pośrednictwem stacji meteo.

W roku szkolnym 2013/2014 gimnazjaliści mieli możliwość poznania QUESTINGU jako innowacyjnej metody zwiedzania. Sukcesem programu było uatrakcyjnienie istniejących na terenie gminy sieci szlaków turystycznych poprzez wytyczenie ścieżki questingowej.

W bieżącym roku szkolnym na poziomie gimnazjum szkoła podnosi jakość nauczania przedmiotu wdrażając „Innowacyjny program nauczania matematyki”. Wzmacnia aktywność i kreatywności uczniów poprzez zastosowanie na lekcji oprogramowania GeoGebra.

 • p o p r z e z   r e a l i z a c j ę   P r o j e k t ó w   E d u k a c y j n y c h

Od 2006r. szkoła skutecznie zabiega o dodatkowe środki na rozszerzenie oferty edukacyjnej. Szczególną popularnością wśród młodzieży cieszą się wyjazdy edukacyjne finansowane z pozyskanych środków zewnętrznych. Na uwagę zasługują dwie wycieczki w ramach „Międzynarodowej wymiany młodzieży”. W minionym roku szkolnym ze środków WFOŚiGW w Łodzi udało się zorganizować wyjazd edukacyjny do Załęcza Wielkiego, gdzie odbywały się warsztaty terenowe na obszarze Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Również w ramach projektu „Przyroda Naszym Wspólnym Domem” uczniowie wyjechali do Ogrodu Botanicznego w Łodzi oraz zwiedzili Zoosafarii w Borysewie.

Szkoła kreuje postawy przedsiębiorcze i kreatywne. Projekt „CENTRES” powiązał wiedzę z zakresu przedsiębiorczości zdobytą podczas zajęć warsztatowych z konkretnym działaniem uczestników projektu. Uczniowie przygotowali i przeprowadzili sprzedaż kart świątecznych i zaprezentowali swoje uzdolnienia wokalne podczas Jasełek.

Młodzi ekonomiści, którzy zaangażowali się w projekt „Na własne konto” zredagowali swoją pierwszą gazetkę ekonomiczną i w ogólnopolskim konkursie zdobyli tytuł laureata, a co najcenniejsze - pierwsze doświadczenia w konkretnej pracy redaktorskiej na bazie ukończonych warsztatów dziennikarskich.

Uczestnicy projektu „Młodzieżowy Inkubator Inicjatyw Obywatelskich” przez okres trzech miesięcy opracowywali scenariusze imprez rekreacyjno-sportowych adresowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wartkowice. Z dobrym skutkiem wdrażali swoje pomysły zarządzając samodzielnymi przedsięwzięciami.

Uczniowie Zespołu Szkół w Wartkowicach biorą udział w akcjach i programach o charakterze proekologicznych. Dzięki udziałowi w działaniach edukacyjno-informacyjnych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów licznie włączyli się do działań w ramach projektu „Stań po Zielonej Stronie Mocy”.

Szkoła zabiega o zdrowie i kondycję swoich uczniów. Wdraża programy i projekty poprawiające sprawność fizyczną uczestników, promuje aktywne formy zajęć ruchowych przy pomocy otrzymanego sprzętu. Na uwagę zasługują wyjazdy na basen oraz realizacja aktualnie wdrażanych programów: „MultiSport” i „Mały Mistrz”.

 • p o p r z e z   w s p ó ł p r a c ę   z   U n i w e r s y t e t e m   Ł ó d z k i m

Od lat szkoła organizuje wyjazdy uczniów na zajęcia prowadzone przez pracowników i studentów Katedry Modelowania Procesów Nauczania Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ. Zrozumieć język fizyki umożliwiają także zajęcia warsztatowe prowadzone przez zapraszanych naukowców organizowane na terenie szkole. Podczas realizacji projektu „E-kologia nuklearna” szkolny zespół badawczy gromadził i przygotował materiał do badania rozkładu zanieczyszczeń niektórymi pierwiastkami chemicznymi w przydrożnych roślinach przy użyciu metod pomiarowych fizyki jądrowej. Aktualnie uczniowie pod kierunkiem
prof. T. Wibiga przygotowują się do podsumowania efektów swojej pracy badawczej.

 • p r z y   w y k o r z y s t a n i u   n o w o c z e s n e g o   z a p l e c z a   d y d a k t y c z n e g o

Baza techniczna i dydaktyczna szkoły podąża zgodnie z duchem czasu. Szkoła dysponuje dwoma pracowniami informatycznymi. W pracowniach komputerowych i bibliotece uczniowie korzystają z przewodowego łącza internetowego. W pracowniach wyposażonych w laptopy i tablice interaktywne dostęp do sieci bazuje na bezprzewodowej technologii Wi-Fi.

W dobudowanym skrzydle budynku znajduje się pracownia językowa wyposażona w sprzęt odsłuchowy dla 24 uczniów, sala matematyczna, historyczna, geograficzna oraz pracownia fizyczno-chemiczna. Wszystkie wymienione pracownie wyposażone są w tablice interaktywne, sprzęt komputerowy i projektory multimedialne.

Pod koniec 2014r. w szkole zaczną funkcjonować dwie nowoczesne ekopracownie wyposażone w różnorodny sprzęt laboratoryjny, mikroskopy, tablice interaktywne, laptopy, projektory oraz cyfrowy sprzęt fotograficzny.

Ulubionym miejscem uczniów podczas przerw międzylekcyjnych jest biblioteka i czytelnia wyposażona w bogaty księgozbiór, 12 stanowisk komputerowych i 2 kserokopiarki. Pomieszczeniem bezpiecznym i świeżo wyremontowanym jest świetlica szkolna.

Na terenie szkoły funkcjonuje sklepik szkolny i stołówka. Problem uczniów niepełnosprawnych rozwiązuje winda.

Imponujące jest również zaplecze sportowe. Oddana do użytku w 2011r. hala sportowa o wymiarach 44m/22m umożliwia prowadzenie zajęć z trzema grupami jednocześnie. W sąsiedztwie hali znajduje się siłownia, pomieszczenia sanitarne z natryskami dla uczniów. Dodatkowo szkoła może pochwalić się kompleksem boisk sportowo-rekreacyjnych „Orlik”.

O S I Ą G N I Ę C I A

Szkoła systematycznie podnosi jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej. Efektem wysiłku uczniów, rodziców i nauczycieli jest posiadanie pięciu certyfikatów:

 • certyfikat „Szkoła z Klasą”
 • certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”
 • certyfikat „Szkoła Marzeń”
 • certyfikat „Szkoła Gotowa na TIK"
 • certyfikat „Szkoła w Ruchu”.

Od lat może szczycić się osiągnięciami uczniów i absolwentów w najróżniejszych konkursach, a ostatnio były to, m.in.:

 • Konkurs historyczny: „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – Maciej Wojtczak – trzykrotny finalista konkursu na etapie województwa 2009-2011r.; Mateusz Piaseczny – dwukrotny laureat konkursu – 2013r., 2014r.
 • Wojewódzki Konkurs Historyczny – Mateusz Piaseczny - dwukrotny finalista etapu wojewódzkiego – 2013r., 2014r.
 • Indywidualne Biegi Przełajowe na 1000 m: Piotr Kejnich - I miejsce w województwie w kategorii chłopców na poziomie szkoły podstawowej kl. V-VI – 2014r.
 • Czołowe miejsca w konkursie poetyckim „Z łąk i pól” organizowanym przez Bibliotekę Miejską w Poddębicach (od 10 lat najwyższe trofea)
 • Konkurs o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym – I miejsce na etapie powiatu – 2014r.
 • IX Rejonowy Konkurs Języka Angielskiego – J. Grębowicz - IV miejsce i tytuł laureata - 2014r.
 • Konkurs na młodzieżową gazetkę ekonomiczną – IV miejsce w konkursie ogólnopolskim i tytuł laureata – 2014r.
 • II miejsce w eliminacjach rejonowych XXII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie” – Dominika Żmudzińska – 2014r.

Czworo uczniów naszej szkoły otrzymywało stypendium w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej a jedna uczennica w ramach projektu „Klasa BGŻ” – wsparcie stypendialne dla wybitnych młodych ludzi.

Pod adresem www.zswartkowice.szkolnastrona.pl można znaleźć informacje na temat wydarzeń z życia szkoły oraz bogatą galerię zdjęć.

Jolanta Andrysiewicz

ZS w Wartkowicach - galeria

 
ZS w Wartkowicach
 
ZS w Wartkowicach
 
ZS w Wartkowicach
 
ZS w Wartkowicach
 
ZS w Wartkowicach
 
ZS w Wartkowicach
 
ZS w Wartkowicach
 
ZS w Wartkowicach
 
Zadaj pytanie Wójtowi
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria zdjęć
Interaktywny plan miasta
Pogoda
Rozkład jazdy
Mikroporady
WFOŚiGW
epuap
Fundacja Prym
LGD PRYM
RLGD
RPO_WL
Gminna Biblioteka Publiczna
ZGN
RCL
Re-Turn
Adoptuj Psa ze schroniska
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@   zarządzane przez: CMS - SPI
Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: 043 6785105, fax: 043 6785105, email: urzad@wartkowice.pl, http://www.wartkowice.pl